Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin

REGULAMIN cyklu wykładów popularnonaukowych „Bliżej Nauki”
(„Regulamin”)

 

§ 1
Termin i czas trwania

 1. Cykl wykładów popularnonaukowych „Bliżej Nauki” odbywa się sześć razy w semestrze (dwa razy w miesiącu, we wtorki o godzinie 18:15) (dalej jako „Wydarzenie”).
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wzięcie udziału w Wydarzeniu i wstęp do budynku, gdzie odbywa się Wydarzenie (ust. 4 poniżej), jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu.
 3. Szczegółowe informacje o Wydarzeniu i programie znajdują się na stronie internetowej Wydarzenia: www.blizejnauki.fais.uj.edu.pl.
 4. Wydarzenie odbywa się w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. prof. S. Łojasiewicza 11 (sala A-1-06/ 230 miejsc siedzących + 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych).
 5. W trakcie Wydarzenia gościom przedstawione zostaną przygotowane dla nich prelekcje, które zostaną określone odrębnymi programami. Programy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydarzenia: www.blizejnauki.fais.uj.edu.pl.

§ 2
Rejestracja udziału w Wydarzeniu

 1. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba, która bierze udział w Wydarzeniu.
 2. Udział w Wydarzeniu nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

§ 3
Zasady udziału w Wydarzeniu

 1. Uczestnicy akceptują ustalone reguły przebiegu Wydarzenia oraz jego program oraz zobowiązują się nie wpływać na jego zmianę i nie zakłócać przebiegu Wydarzenia.
 2. O przyjęciu decyduje kolejność wejść na salę. W przypadku wyczerpania ilości miejsc UJ ma prawo odmówić przyjęcia do udziału w aktywności.
 3. W Wydarzeniu mogą brać udział grupy zorganizowane wraz z opiekunem oraz osoby indywidualne.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniu tylko w obecności dorosłych opiekunów lub rodziców, którzy odpowiedzialni są za sprawowanie opieki nad małoletnimi w czasie udziału w Wydarzeniu.
 5. UJ planuje przeprowadzenie fotorelacji oraz wideorelacji z Wydarzenia dla celów dokumentacyjnych (np. raportów i sprawozdań), informacyjnych (dostępnych na stronie internetowej Wydarzenia i innych stronach internetowych UJ z informacją o Wydarzeniu i jego przebiegu), promocyjnych (np. na stronie internetowej Wydarzenia i innych stronach internetowych UJ, profilach UJ w mediach społecznościowych) i archiwizacji (w zakresie nagrań i fotorelacji).
 6. Uczestnik biorąc udział w Wydarzeniu, wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych w ust 8 powyżej, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie przez UJ wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Wydarzeniu poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie, archiwizację, w tym w szczególności na stronach internetowych UJ, na profilach UJ w mediach społecznościowych, na wydarzeniach promocyjnych UJ.

§ 4
Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin jest udostępniony uczestnikom na stronach internetowych: www.blizejnauki.fais.uj.edu.pl w wersji umożliwiającej jego pobranie, a także przed wejściem do sali, w której odbywa się wykład.
 2. UJ zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany, zmiany programu Wydarzenia, zwiększenia środków bezpieczeństwa towarzyszących Wydarzeniu.
 3. Zmiana regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na stronie internetowej Wydarzenia.

§ 5
Zasady bezpieczeństwa

 1. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie obiektów, w których organizowane jest Wydarzenie oraz stosować się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez personel Wydarzenia lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek.
 2. Uczestnictwo w Wydarzeniu może się odbywać tylko w wyznaczonych pomieszczeniach i obszarach, zgodnie z obowiązującym programem i porządkiem Wydarzenia. Zabronione jest przebywanie poza wyznaczonym obszarem Wydarzenia.
 3. UJ nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas Wydarzenia oraz za rzeczy pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Wydarzenia i UJ.
 4. Postanowienie ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio do rowerów, samochodów i innych pojazdów pozostawionych na terenie UJ.
 5. UJ jest uprawniony do lustracji bagażu i użycia detektora metali celem ograniczenia możliwości wniesienia niebezpiecznych narzędzi na teren Wydarzenia. Powyższe uprawnienie służy zapewnieniu bezpieczeństwa Uczestnikom, a brak zgody na wykonanie w stosunku do danej osoby ww. uprawnienia przez UJ jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Wydarzeniu.
 6. Uczestnicy biorąc udział w wydarzeniu nie mogą posiadać ani wnosić na teren Wydarzenia i UJ:jakiejkolwiek broni, amunicji, przedmiotów uznanych za niebezpieczne (np. nóż), materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych, długich parasoli, zwierząt, z zastrzeżeniem psów-przewodników towarzyszących osobom niepełnosprawnym.
 7. Podczas wydarzenia zakazane jest manifestowanie światopoglądu, w tym w szczególności poglądów politycznych. UJ zabrania prowadzenia na terenie Wydarzenia działalności handlowej, promocyjnej, reklamowej z zastrzeżeniem przypadków kiedy dany podmiot uzyskał odrębną zgodę UJ.
 8. Osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających, zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych Uczestników oraz UJ, zakłócić porządek Wydarzenia, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych zakazuje się wstępu na Wydarzenie. Personel Wydarzenia uprawniony jest do zobowiązania osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim do opuszczenia terenu Wydarzenia.
 9. Personel Wydarzenia w przypadku zakłócania przez Uczestnika ładu i porządku publicznego jest uprawniony do: wylegitymowania Uczestnika w celu ustalenia jego tożsamości, sprawdzenia zawartości bagażu i odzieży Uczestnika, zwłaszcza w przypadku podejrzenia, że osoba ta posiada przedmioty, o których mowa w §5 ust. 6, wezwania Uczestnika do stosownego zachowania, żądania opuszczenia terenu Wydarzenia przez Uczestnika i zastosowania wszelkich dostępnych środków, w tym także zatrzymania do chwili przyjazdu Policji, jeśli Uczestnik pomimo wcześniejszego upomnienia nadal zachowuje się w sposób naruszający bezpieczeństwo i porządek Wydarzenia.
 10. UJ nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez Uczestników Regulaminu, nie stosowania się przez Uczestników do zaleceń UJ oraz poleceń personelu Wydarzenia i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach wchodzących w skład personelu UJ (pracownikach i współpracownikach), wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność w takim samym zakresie jak powyżej, Uczestnik ponosi również wobec innych Uczestników.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Wydarzenia, UJ może korzystać z monitoringu obejmującego cały teren Wydarzenia, jak i jego poszczególne fragmenty.
 13. UJ zabrania palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i przyjmowania środków odurzających na terenie Wydarzenia.
 14. W przypadku zauważenia zagrożenia dla życia i zdrowia Uczestników, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym personel Wydarzenia.

§ 6
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25 – w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: fotorelacji oraz wideorelacji z wydarzenia.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w odniesieniu do danych, o których mowa w ust. 3 -  konieczne do zawarcia umowy i uczestnictwa w Wydarzeniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym nie będą udostępniane osobom trzecim. Pani/Pana dana osobowa w postaci wizerunku może zostać utrwalona na zdjęciach lub filmach z Wydarzenia i przetwarzana na stronach internetowych UJ oraz profilach UJ na portalach społecznościowych w sposób umożliwiający dostęp osób trzecich, na cele związane z promocją UJ, w tym na potrzeby relacji z wydarzenia – zgodnie z §3 ust. 8-9 Regulaminu.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty zapewniające wsparcie informatyczne w organizacji wydarzenia – w tym podmiot dostarczający oprogramowanie służące rejestracji na wydarzenie.
 8. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane do czasu zakończenia Wydarzenia, a następnie przez czas przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z uczestnictwa w Wydarzeniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w ramach relacji z wydarzenia na stronach internetowych UJ oraz profilach UJ w portalach społecznościowych do czasu wycofania zgody na przetwarzanie wizerunku.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: promocja.fais@uj.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. prof. S. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w Biurze Promocji Wydziału FAIS UJ, ul. prof. S. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków (pokój A-0-07).
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. UJ zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia, zmiany jego programu i formuły. O odwołaniu wydarzenia UJ ogłosi na stronie internetowej Wydarzenia, o której mowa w §1 ust. 3. UJ nie będzie wobec Uczestników zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Wydarzeniu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin cyklu wykładów popularnonaukowych "Bliżej Nauki"