Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizatorzy

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jedną z wiodących w kraju placówek naukowych, która nie tylko oferuje wysokiej klasy warsztat pracy dla pracowników nauki, ale w ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnych generacji naukowców, nauczycieli, wynalazców, menedżerów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach.

Pod względem prowadzonych prac naukowo-badawczych Wydział FAIS jest czołową jednostką w Polsce. Rocznie, naukowcy pracujący na Wydziale publikują około 500 prac, z tego około 450 w międzynarodowych czasopismach specjalistycznych objętych Thomson Reuters Master Journal List, zwaną „listą filadelfijską". Obecnie realizowanych jest ponad 120 badawczych projektów krajowych i 16 międzynarodowych projektów finansowanych z budżetu Państwa oraz poprzez fundusze strukturalne lub bezpośrednio przez Unię Europejską i NATO. Wydział realizuje również projekty inwestycyjne na łączną kwotę 130 mln zł, które podnoszą potencjał badawczy Wydziału i są wkładem w realizację dużych, międzynarodowych przedsięwzięć badawczych w Europie i na świecie.

W lecie 2014 roku rozpoczęła się przeprowadzka Wydziału FAIS do nowego kompleksu budynków na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy prof. Stanisława Łojasiewicza 11. Łączna powierzchnia netto wynosi 23448 m², a kubatura 145250 m². Z czterech dużych audytoryjnych sal wykładowych największa może pomieścić 383 osoby. Nowa siedziba Wydziału jest w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Cechą wyróżniającą nowy kompleks budynków Wydziału FAIS jest jego nowoczesna infrastruktura informatyczna złożona z okablowania oraz z zaawansowanych urządzeń sieciowych i serwerowych, którą zbudowano dla potrzeb prac prowadzonych w zaawansowanych technicznie laboratoriach naukowo-badawczych i dydaktycznych.

Studenci Wydziału FAIS mogą kształcić się w dziedzinie fizyki, biofizyki, astronomii, astrofizyki i kosmologii, informatyki stosowanej oraz zaanwansowanych materiałów i nanotechnologii. Wydział FAIS prowadzi również interdyscyplinarne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, a także studia doktoranckie z zakresu fizyki, biofizyki, astronomii, inżynierii materiałowej.

Osiągnięcia

W 2012 roku Krakowskiemu Konsorcjum Naukowemu im. Mariana Smoluchowskiego „Materia-Energia –Przyszłość", w skład którego wchodzi Wydział FAIS, został przyznany niezwykle prestiżowy status KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący) na lata 2012-2017 w dziedzinie nauk fizycznych.
W wyniku przeprowadzonej w 2013 roku ewaluacji polskich jednostek badawczych pod kątem osiągnięć naukowych, potencjału naukowego oraz materialnych efektów działalności naukowej, Wydział otrzymał prestiżową kategorię A+ w grupie nauk ścisłych i inżynierskich.
Nieprzerwanie rozbudowywana jest baza aparaturowa - przy wsparciu z funduszy programów europejskich możliwe było pozyskanie w ostatnich latach zestawów aparatury badawczej o najwyższej, czasami wręcz unikalnej na skalę światową, klasie. Przykładem jest projekt ATOMIN (Atomic Scale Science for Innovative Economy), w którym ponad 90 mln zł zostało przeznaczone na rozwój laboratoriów o wysokim potencjale badawczym na Wydziałach FAIS i Chemii w dziedzinach opisywanych akronimami "bio", "techno", "info". Wszystkie aparatury badawcze są dostępne dla zainteresowanych studentów.
Z inicjatywy naukowców Instytutu Fizyki na III Kampusie UJ powstaje Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, w którym budowany jest synchrotron. To pierwsze takie urządzenie nie tylko w naszym kraju, ale i naszej części Europy. Synchrotron to rodzaj akceleratora cząstek emitujący promieniowanie elektromagnetyczne o dużym natężeniu. Jest stosowany do badań m.in. w fizyce, chemii, materiałoznawstwie, geologii, mineralogii, biochemii, farmakologii, biologii i medycynie. Centrum SOLARIS będzie otwarte dla wszystkich grup badawczych już w tym roku.
Opracowanie metody obrazowania płuc przy pomocy spolaryzowanego helu 3He. Sukcesem jest otrzymanie (we współpracy ze Szpitalem im. Jana Pawła II w Krakowie) pierwszych w Polsce obrazów ludzkich płuc przy wykorzystaniu rezonansu magnetycznego.
Przystąpienie do budowy polskiego optycznego zegara atomowego. W ramach współpracy w Krajowym Laboratorium FAMO powstaje zegar nowej generacji, wykorzystujący ultraprecyzyjne lasery do pomiaru częstotliwości w chłodzonych laserowo atomach.

Współpraca

Przykładem szerokiej współpracy międzynarodowej jest uczestnictwo naukowców z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w projekcie badań neutrin słonecznych BOREXINO („Boron solar neutrino experiment"). W trakcie jego realizacji potwierdzono bezpośrednio występowanie geoneutrin, umożliwił on także najdokładniejszy pomiar prędkości neutrin emitowanych w laboratorium CERN. Uzyskane wyniki mają fundamentalne znaczenie dla astrofizyki, fizyki cząstek i geofizyki. Eksperyment BOREXINO został zakwalifikowany przez redakcję pisma "Physics World" do TOP 10 - najbardziej przełomowych wydarzeń roku 2014 w dziedzinie fizyki i astrofizyki.

 

http://www.fais.uj.edu.pl
https://www.facebook.com/FAISUJ
https://www.youtube.com/wydzialFAIS

Zobacz galerię zdjęć